Hieronder vind je een verkorte uitleg van de spelregels bij het beachvolleybal. Hierbij worden de belangrijkste verschillen tussen zaal- en beachvolleybal toegelicht. Een uitgebreide uitleg vind je in het officiële spelregelboekje dat verkrijgbaar is bij de NeVoBo.

Veld en net

Veldgrootte alle categorieën: 8×15 meter.
Nethoogte dames: ca. 2.24 meter.
Nethoogte heren: ca. 2.43 meter.
Nethoogte mix: ca. 2.43 meter

Wedstrijdduur

Tijdens de poulewedstrijden in de voorrondes wordt altijd 1 set tot 21 punten gespeeld, met een maximale speeltijd van 20 minuten. (2 punten verschil aan het einde van de set). Hiervoor dient in het programma per wedstrijd 20 minuten gerekend te worden.

Vanaf de finales wordt er om punten gespeeld. Het gaat dan om 1 gewonnen set van 21 punten, met 2 punten verschil aan het einde van de set.

Wanneer het signaal ‘einde wedstrijd’ tijdens de rally wordt gegeven spelen we die rally nog uit.

Wisselen

Er mag niet gewisseld worden tijdens de wedstrijd behalve bij blessures. Wel mag er worden ingedraaid bij de opslag.

Eindstand

Indien twee of meer teams gelijk eindigen in de poulewedstrijden geeft de eindbeslissing achtereenvolgens de doorslag:
1. het saldo van het aantal voor en tegen gescoorde punten uit de poulewedstrijden
2. het resultaat van de onderlinge wedstrijd

Bij ongelijke poulegrootte en daarmee ongelijk aantal gespeelde wedstrijden geldt bij de beslissing over de beste nr. 2 of 3 het volgende:
• Deze worden bepaald door het gemiddelde aantal punten per wedstrijd en indien dat gelijk is het gemiddelde setsaldo per wedstrijd.

Scheidsrechters/ tellers

Elk team is verplicht een teller en scheidsrechter te leveren.

Time-out

Er zijn geen Time-outs toegestaan.

Puntentelling

Er wordt gespeeld volgens het rallypoint systeem. Dat betekent dat na iedere rally een punt aan de winnaar van die rally wordt toegekend.

Veldwissel

Na iedere zeven gescoorde punten wordt van speelhelft gewisseld.

Voetfouten

Er is geen middenlijn! Een speler mag in het veld van de tegenpartij komen, mits de tegenstander daardoor niet direct of indirect wordt gehinderd.

Opslag

Er mag vanachter de gehele achterlijn geserveerd worden. Er is slechts één opslagpoging. De spelers houden zelf de opslagvolgorde in de gaten. De niet serverende spelers mogen het zicht op de opslaande speler niet ontnemen.
Een opslag wordt beschouwd als een boogbal.

Netservice

Een netservice is niet fout, het spel gaat ‘normaal’ door.

Servicepass

De service mag niet bovenhands (zacht) worden opgevangen. Het bovenhands opvangen met een harde techniek is altijd correct.

Set-up

Een bovenhandse bal welke de intentie heeft van een set-up (dit kan dus nooit de derde bal zijn), mag over het net worden gespeeld. Bij 2×2 mag de bal tijdens de set-up niet meer dan één maal roteren, maar wel dragend in een vloeiende beweging bovenhands worden gespeeld. Bij 3×3 mag de bal wel roteren en dragend bovenhands gespeeld worden.

Aanval

De aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd (smash, geslagen boogbal, knokkels, vingertoppen, vuist, onderhands enz.) Het is dus niet toegestaan de aanval uit te voeren door middel van de push- of duwtechniek waarbij met de vingers richting wordt gegeven aan de bal. Als uitzondering geldt een bovenhandse aanval, waarbij de balbaan loodrecht op de schouders staat van de uitvoerder. Indien, door teveel beweging van de uitvoerder, niet vast te stellen is of de balbaan loodrecht is, wordt deze als fout beoordeeld.

Verdediging

Alleen een hard geslagen bal mag ‘vies’ (langer of meervoudig contact) worden verdedigd. Een boogbal en een boogbal via de netrand of blok mag niet als hard geslagen bal worden beoordeeld. Een dergelijke rallypass mag dan ook niet bovenhands (zacht) gespeeld worden. Het bovenhands opvangen met een harde techniek is altijd correct.

Blok

Een blok telt bij als spelen van de bal, dus na een blokaanraking mag de bal nog maximaal tweemaal gespeeld worden, waarbij degene die bij de blokkering de bal geraakt heeft ook de persoon mag zijn die de bal voor de tweede keer speelt.

Drukduel

De zogenaamde holdball waarbij twee spelers aan het net proberen de bal naar elkaars veld te drukken, is bij beachvolleybal toegestaan. Na dit drukduel mag er door het team dat de bal aan hun kant krijgt nog 3 keer gespeeld worden.

Sportiviteit

Het is bij beachvolleybal een goed gebruik om de scheidsrechter te informeren over in- en uitballen, touché’s, netfouten en dergelijke als de scheidsrechter dit zelf niet kan waarnemen. In de lagere klasses kan besloten worden volgens zaalregels te spelen bij instemming van alle partijen. Dit wordt voor de wedstrijd samen met de tegenstander en de scheidsrechter overlegd.

In gevallen welke hierboven niet zijn vermeld, beslist de scheidsrechter. Protesten worden niet in behandeling genomen.

Zie ook: spelregels en speluitleg NeVoBo